Najbliższe Targowisko Sztuki:

 

back to top

Regulamin

REGULAMIN WYDARZENIA „TARGOWISKO SZTUKI”

_________________________________________________________
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w targach Targowisko Sztuki, zwanych dalej WYDARZENIEM.
2. Organizatorem Wydarzenia jest PUG PILLOW Teresa Godlewska zwany dalej ORGANIZATOREM.
3. Targi artystów Targowisko Sztuki odbywają się stacjonarnie.
4. O terminach targów Artyści informowani są drogą mailową.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Targowisku Sztuki mogą brać udział studenci oraz absolwenci uczelni artystycznych. Kilka miejsc może zostać przeznaczonych dla Artystów nie będących absolwentami uczelni artystycz­nych.
2. Udział w targach Uczestnik zgłasza poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w wyznaczonym terminie na stronie targowiskosztuki.waw.pl. Wysłanie formularza nie jest gwarancją uczestnictwa w targach. O zakwalifikowaniu się na targi oraz wyznaczeniu lokalizacji stoiska Wystawcy są informowani drogą mailową.
3. Warunkiem uczestnictwa w targach jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania 3 zdjęć swoich prac o parametrach określonych w formularzu zgłoszeniowym.
5. O wyborze Uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń decyduje Organizator.
6. Zakwalifikowanie się do udziału w targach jako Uczestnik wiąże się z koniecznością wniesienia pełnej i terminowej opłaty za wybrane stoisko na konto wskazane przez Organizatora z dbałością o wymagane sformułowanie tytułu przelewu.
7. Rezygnacja z udziału w targach jest możliwa w dowolnym momencie i powinna zostać zgłoszona Organizatorowi drogą mailową. Całkowity zwrot należności za stoisko w jest możliwy gdy rezygnacja wpłynęła do Organizatora w terminie powyżej 14 dni kalendarzowych od daty wydarzenia. Poniżej tego okresu opłata za stoisko nie będzie podlegała zwrotowi.
8. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. obostrzeń związanych z pandemią wszystkie opłacone stoiska zostaną przeniesione na kolejny termin wydarzenia.
I. WARUNKI ZAMAWIANIA MIEJSC
1. Uczestnik dokonuje zamówienia stoiska określając jego wielkość w Formularzu Zgłoszeniowym.
2. Przydział i lokalizacja stoiska należy do Organizatora.
3. Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za aranżację wynajętej przez siebie powierzchni wystawienniczej w ramach parametrów technicznych określonych przez Organizatora.
4. Wystawca oświadcza, iż jest autorem wystawianych prac, stanowią one jego własność, są pełnowartościowe, oryginalne i nie są obciążone prawami osób trzecich.
5. Bez zgody Organizatora Uczestnik nie może podnajmować ani udostępniać stoiska osobom trzecim.
III. KWESTIE PORZĄDKOWE
1. Przestrzeń targów jest dostępna dla Artystów w ramach czasowych określonych w mailu organizacyjnym. Nie ma możliwości wcześniejszego dostarczenia prac na teren targów.
2. Uczestnik zobowiązany jest do zakończenia przygotowania swojego stoiska o wyznaczonej w mailu organizacyjnym godzinie, w dniu rozpoczęcia Targów.
3. Demontaż stoiska w godzinach otwarcia targów dla publiczności jest niedozwolony.
4. Uczestnik zobowiązany jest do demontażu stoiska do 1,5 godziny od zamknięcia targów.
5. W ramach podstawowej opłaty targowej Uczestnik ma prawo do eksponowania swoich prac wyłącznie w obrębie wykupionego stoiska.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawcy spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób i następstwa nieszczęśliwych wypadków, ani za kradzież lub uszkodzenia materiałów i urządzeń na stoiskach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Uczestników powstałe na skutek działania siły wyższej.
7. Zabrania się zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych oraz używania sprzętu pożarniczego do innych celów. Na terenie targów obowiązuje całkowity zakaz używania ognia.
8. Organizator nie zapewnia miejsca parkingowego.
9. Uczestnicy Targowiska Sztuki zobowiązują się do koleżeńskiego i kulturalnego zachowania podczas targów. W przypadku rażącego naruszenia zasad dobrej współpracy tudzież wystawiania prac będących plagiatem prac innych artystów, Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia wystawcy z listy uczestników.
IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem organizatorowi zgody na wykorzystanie wizerunku autora i zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z promocją wydarzenia, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.
V. DANE KONTAKTOWE